Ga naar hoofdinhoud

VERSIE MEI 2018

ALGEMENE VEILING- EN VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Classic Car Auctions (Baraka B.V.), gevestigd te Uithoorn (KvK nummer 33151208) en van de aan haar gelieerde rechtspersonen.

Artikel 1; Definities

In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: Een onderhands aanbod tot verkoop van één of meerdere Zaken;
 2. CCA: Classic Car Auctions, gevestigd te Uithoorn en kantoorhoudende aan de Anthony Fokkerweg 7 te (1422 AE) Uithoorn en/of een aan haar gelieerde (rechts-)persoon die deze Voorwaarden van toepassing verklaart;
 3. (Aspirant)koper: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die (niet als Consument) deelneemt aan een Veiling, dan wel die een Aanbod heeft ontvangen;
 4. Bieding: een door een (Aspirant)koper voor een Kavel of een combinatie van Kavels schriftelijk dan wel via de website van CCA geboden bedrag, exclusief Veilingkosten en BTW;
 5. BVA: BVA Auctions, de partij via wie CCA de online veilingen laat plaatsvinden.
 6. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 7. Curator: Een door een rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft verkregen over de tot een faillissements-boedel behorende activa;
 8. Derdengeldenrekening: de door de Stichting aangehouden derdengeldenrekening;
 9. Formulier: het in artikel 2.2 van deze Voorwaarden genoemde formulier;
 10. Kavel: één of meer Zaken die, al of niet onder een veilingnummer, worden geveild;
 11. Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder een veilingnummer worden geveild;
 12. Koopsom: In geval van Veiling: het bedrag van de hoogste Bieding, zulks vermeerderd met de volgende bedragen: de Veilingkosten en de door de Koper verschuldigde omzetbelasting. Indien niet van een Veiling sprake is: de door de Koper voor een of meerdere zaken geboden koopprijs, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW;
 13. Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst tussen de Verkoper enerzijds en (Aspirant)koper anderzijds al dan niet via CCA middels een Veiling tot stand gekomen;
 14. Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij registratie door een (Aspirant)koper aan CCA dienen te worden verstrekt via het veilingproces op de website van BVA om als (Aspirant)koper te kunnen bieden op een Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;
 15. Stichting Derdengelden: de stichting Stichting Derdengelden Online Auctions, dan wel een door CCA nader aan te wijzen stichting derdengelden;
 16. Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van CCA namens een Verkoper aan de (Aspirant)koper houdende de mededeling dat het gekochte tegen betaling van de Koopsom op een Veiling definitief aan hem is toegewezen;
 17. Veiling: de openbare verkoop van één of meerdere Kavels, al dan niet online en al dan niet in het kader van een executoriale verkoop;
 18. Veilingwebsite: de Veilingwebsite van BVA via wie CCA haar Veilingdienst aanbiedt;
 19. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan CCA opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, al dan niet als executant, verkopen of veilen van één of meerdere Zaken;
 20. Voorwaarden: deze algemene veiling- en verkoopvoorwaarden;
 21. Zaken: één of meer goederen in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2; Toepasselijkheid;

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere door CCA gehouden Veiling, ieder Aanbod, iedere registratie door een (Aspirant)koper zoals vermeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden en iedere met gesloten (Koop-) overeenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard en maken daarvan onverbrekelijk onderdeel uit. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze Voorwaarden afwijken. De toepasselijkheid van door (Aspirant)koper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) voorwaarden worden uitdrukkelijk door CCA en Verkoper van de hand gewezen.

2.2 In geval van een Veiling geeft elke (Aspirant)koper door registratie middels het op de Veilingwebsite geplaatste daartoe bestemde formulier, dan wel door het invullen van het voorafgaand aan de Veiling door (Aspirant)koper van een schriftelijk daartoe bestemd formulier, dan wel door het uitbrengen van een Bieding, dan wel door enig andere vorm van acceptatie te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze Voorwaarden.

2.3 CCA kan, naast deze Voorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren. Indien en voor zover bijzondere voorwaarden van CCA strijdig zijn met deze Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere voorwaarden.

2.4 CCA is gerechtigd om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wanneer deze Voorwaarden worden gewijzigd treedt de gewijzigde versie daarvan in werking vanaf elke na het moment van plaatsing van de Voorwaarden op de website van CCA en georganiseerde Veiling en/ of tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3; Voorwaarden voor deelname aan Veiling
3.1 (Aspirant)koper dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. (Aspirant)koper dient zich voor aanvang van de veiling door CCA te laten registreren middels het Formulier op de Veilingwebsite en zich op eerste verzoek op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de Veiling. Door invulling van het Formulier geeft (Aspirant)koper CCA uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in artikel 4

3.2 (Aspirant)koper is verplicht ervoor te zorgen dat door hem op het Formulier de gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid en volledigheid van de door (Aspirant)koper verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in deze ingevulde gegevens dient de (Aspirant)koper CCA terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.3 (Aspirant)koper dient op eerste verzoek en naar genoegen van CCA aan te tonen dat (Aspirant)koper kredietwaardig is, bij gebreke waarvan CCA een (Aspirant)koper de deelname aan een Veiling kan ontzeggen.

3.4 De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de (Aspirant-)koper gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een (Aspirant-)koper niet aan derden worden overgedragen. Als de (Aspirant-)koper vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient (Aspirant)koper CCA hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zal (Aspirant)koper CCA in staat stellen om de toegang tot een Veiling met het betreffende wachtwoord te blokkeren. De (Aspirant-)koper zal hierna op diens verzoek een nieuw wachtwoord aanmaken. De (Aspirant-)koper blijft altijd aansprakelijk, ook in geval van misbruik van een wachtwoord en/of een gebruikersnaam, voor alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en (Aspirant-)koper zal CCA vrijwaren en op eerste verzoek schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van (Aspirant)koper. CCA is te allen tijde gerechtigd om (al dan niet namens de Verkoper) nakoming te vorderen van (Aspirant-)koper van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van (Aspirant-)koper.

3.5 Door registratie op de in artikel 3.1 bepaalde wijze heeft (Aspirant-)koper toegang tot een Veiling en het recht daarop als bieder op te treden. CCA behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

Artikel 4; Privacyverklaring

4.1 CCA zal de (Persoons)gegevens van een (Aspirant)koper gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op haar website. Een (Aspirant)koper zal steeds bij een bezoek aan de website de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring raadplegen.

Artikel 5; Veilingprocedure

5.1 In opdracht van diverse particuliere en zakelijke verkopers organiseert Classic Car Auctions in samenwerking met BVA Auctions online veilingen.

5.2 De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door CCA – in overleg met BVA – bepaald. Dit betekent onder andere dat CCA de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

5.3 Eenieder is verplicht om door of namens CCA in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

5.4 De Veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. CCA heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.

5.5 CCA is gerechtigd video-opnamen met beeld en geluid te maken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de Veiling en deze video-opnamen naar eigen goeddunken te gebruiken en openbaar te maken.

5.6 De Veiling geschiedt ‘bij opbod’, tenzij CCA bepaalt dat de veiling, of een gedeelte daarvan, anders zal geschieden CCA is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen. Zowel in geval van een Veiling bij opbod als in een ander geval is aan de zijde van CCA steeds slechts sprake van een (openbare) uitnodiging aan de zijde van CCA in naam en voor rekening van Verkoper tot het doen van een aanbod.

5.7 De Veiling kan geschieden in gevallen waarin van een executoriale verkoop sprake is en in gevallen waarin van een executoriale verkoop geen sprake is. In geval van een executoriale verkoop zal de verkoop plaatsvinden ten overstaan van een notaris.

Artikel 6; Toestand zaken

6.1 De (Aspirant)koper koopt Zaken voetstoots en in de toestand waarin deze zich op het moment van levering bevinden met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Artikel 7:19 BW is van toepassing, ook in gevallen waarin geen sprake is van een executoriale verkoop.

Artikel 7; Totstandkoming Koopovereenkomst in geval van Veiling

7.1 In geval van Veiling is CCA gerechtigd, zonder opgave van redenen, Biedingen (namens een Verkoper) niet te accepteren. Schriftelijke Biedingen dienen te worden gedaan door middel van een daarvoor bestemd en ingevuld en door de (Aspirant)koper ondertekend formulier waarop alle relevante gegevens waarom door CCA wordt verzocht worden vermeld. De (Aspirant)koper is gebonden aan een Bieding, die als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. CCA, noch haar medewerkers, noch Verkoper, noch BVA zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in verband met een Bieding wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CCA c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten.

7.2 Een Verkoper is niet gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en Biedingen uit te brengen op de door een Verkoper ter veiling aangeboden Kavel(s).

7.3 CCA is gerechtigd Biedingen namens derden uit te brengen.

7.4 Elke bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere (Aspirant)koper die een Bieding uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn/haar Bieding voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de (Aspirant)koper die de Bieding uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.

7.5 Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bieding uit te brengen of te hebben uitgebracht zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

7.6 CCA bepaalt of bij het doen van een Bieding een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de Bieding heeft uitgebracht niet aan zijn Bieding zal worden gehouden. (Aspirant)kopers kunnen aan de beslissing van CCA terzake geen enkel recht ontlenen.

7.7 De (Aspirant)koper die de hoogste Bieding uitbrengt, wordt na de Toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van mening beslist CCA bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste Bieding te hebben uitgebracht, zonder dat een (Aspirant)koper daaraan enig recht kan ontlenen.

7.8 De op één na hoogste bieder is verplicht zijn Bieding tot en met de dag dat de Zaak opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval de hoogste Bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.

7.9 De Koopovereenkomst komt in geval van Veiling tot stand op het moment van Toewijzing.

7.10 (Aspirant)koper is ervan op de hoogte dat Zaken door CCA in opdracht van en namens een Verkoper worden aangeboden. CCA handelt slechts als bemiddelaar in naam van en voor rekening van een Verkoper en tussen CCA en een (Aspirant)koper komt derhalve geen koopovereenkomst tot stand. Alleen als op de Veilingwebsite bij een Veiling niet staat vermeld dat de verkoop en/of Veiling plaatsvindt in opdracht van een derde, wordt CCA jegens de Koper in beginsel geacht de verkoper te zijn, behoudens andersluidende berichtgeving van CCA.

Artikel 8; Totstandkoming Koopovereenkomst buiten Veiling
8.1 De door CCA uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

8.2 In offertes van CCA vermelde prijzen zijn exclusief BTW, inklaringskosten, import- en exportheffingen en andere heffingen, belastingen, rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

8.3 Indien niet van een Veiling sprake is, komt de Koopovereenkomst tot stand op het moment dat het Aanbod door CCA namens Verkoper wordt aanvaard.

8.4 Het in artikel 7.10 van deze Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien een Koopovereenkomst tot stand komt, terwijl van een Veiling geen sprake is.

Artikel 9: Onderzoeksplicht (Aspirant)koper
9.1 De (Aspirant)koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen Zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst te onderzoeken.

9.2 Omschrijvingen van de Zaken en alle inlichtingen door of namens CCA gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door CCA of Verkoper wordt ingestaan. Als CCA een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren Zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. CCA heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (Aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend. CCA is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de Zaken. De (Aspirant)Koper heeft niet het recht een Bieding te herroepen dan wel de Koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan.

9.3 De (Aspirant)koper is verplicht de gekochte Zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Hierbij dient de (Aspirant)koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste Zaken zijn geleverd, onder meer of de afgenomen Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de gekochte Zaken sprake is van gebruikte en niet van nieuwe Zaken, geldt dat deze worden gekocht in de staat waarin ze zich bij de afname, zoals omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden bevinden en dat gebreken of tekorten uiterlijk bij afname aan CCA moeten worden gemeld. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

Artikel 10; Betaling, zekerheidstelling, termijnen

10.1 De (Aspirant)koper dient de Koopsom uiterlijk binnen de door BVA gestelde termijn van afname zoals nader omschreven in artikel 11 van de Voorwaarden te hebben betaald op de door BVA daartoe aangegeven bankrekening. Tenzij door CCA anders wordt aangegeven, dient betaling van de door (Aspirant)koper verschuldigde bedragen plaats te vinden door bijschrijving op de Derdengeldrekening die wordt beheerd door de Stichting Derdengelden. Op de Derdengeldrekening zullen de bedragen die de koper verschuldigd is aan CCA ten behoeve van CCA worden gehouden en zullen de bedragen die de (Aspirant)koper verschuldigd is aan de Verkoper na levering van de Zaken ten behoeve van de Verkoper worden gehouden.

10.2 Na het verstrijken van de in artikel 10.1 genoemde termijn zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de (Aspirant)koper van rechtswege in verzuim.

10.3 Indien (Aspirant)koper in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting, dan is CCA bevoegd om zonder enige aankondiging of ingebrekestelling, de kavels naar haar exclusieve oordeel publiekelijk of onderhands opnieuw te verkopen namens de Verkoper onverminderd enig ander recht. (Aspirant)koper zal op verzoek aan CCA onmiddellijk betalen, elk nadelig saldo dat voortvloeit uit voornoemde nieuwe verkoop, variabele commissiekosten en alle door het verzuim van de (Aspirant)koper veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de Verkoper als aan de zijde van CCA. De (Aspirant)koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%, tenzij de Koopovereenkomst kwalificeert als een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW. In laatstgenoemd geval is de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd door de (Aspirant)koper aan CCA.

10.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, voor zover de wet zulks toelaat.

10.5 CCA is gerechtigd om van de (Aspirant)koper bij of na het sluiten van de Koopovereenkomst direct gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens CCA of de Verkoper. Indien de (Aspirant)koper hieraan in geval van Veiling niet voldoet, is CCA gerechtigd de Bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte opnieuw te veilen, dan wel het gekochte toe te wijzen aan de één na hoogste bieder. Indien de (Aspirant)koper hieraan in de situatie dat niet van Veiling sprake is niet voldoet, heeft CCA het recht namens Verkoper de Koopovereenkomst te ontbinden. De (Aspirant)koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de Verkoper als aan de zijde van CCA, aan CCA te vergoeden, onverminderd de overige rechten van CCA.

10.6 Alle termijnen waaraan (Aspirant)koper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, zodat de (Aspirant)koper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn.

10.7 Door de (Aspirant)Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de (Aspirant)koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.8 Indien CCA invorderingsmaatregelen treft tegen de (Aspirant)koper die in verzuim is komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van het openstaande bedrag – ten laste van de (Aspirant)koper.

Artikel 11; Afname

11.1 De (Aspirant)koper is verplicht de gekochte Zaken af te nemen op de door CCA vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor op de website van www.classiccar-auctions.com gestelde termijn, op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van de gekochte Zaken vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het ter beschikking stellen van de gekochte Zaken aan de (Aspirant)koper. Het risico ter zake de gekochte Zaak is voor de (Aspirant)koper vanaf het moment van levering. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige Koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de (Aspirant)koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere Zaken in opdracht van een Curator – onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-Commissaris wordt onthouden voor het sluiten van de Koopovereenkomst. Indien de (Aspirant)koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de gekochte Zaken door CCA worden opgeslagen voor risico van de (Aspirant)koper. De (Aspirant)koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vervoerskosten en demontagekosten, aan CCA te voldoen, in welk geval CCA de Zaken pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan.

11.2 De (Aspirant)koper dient bij de afname van de gekochte Zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens CCA gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte Zaken te demonteren, dient de (Aspirant)koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. (Aspirant)koper is tot demontage van zaken die aan niet door (Aspirant)koper gekochte Zaken zijn verbonden niet gerechtigd dan na verkrijging van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CCA. De (Aspirant)-koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte Zaken veroorzaakte schade en zal CCA en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden terzake. De (Aspirant)koper is op eerste verzoek van CCA gehouden om aan CCA zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van de gekochte Zaken schade wordt veroorzaakt. Over door de (Aspirant)koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

11.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 vindt levering van het gekochte plaats door aflevering van het gekochte door CCA dan wel een daartoe ingeschakelde vervoerder op het adres van (Aspirant)koper, indien zulks vooraf schriftelijk is overeengekomen. In dat geval gaat het risico van het gekochte eveneens over op (Aspirant-)Koper vanaf het moment van levering. De gekochte Zaken worden in dat geval vervoerd voor rekening van (Aspirant)koper, die de kosten ter zake binnen 14 dagen tenzij anders aangegeven na ontvangst van een factuur daarvoor aan CCA zal dienen te vergoeden.

11.4 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen

11.5 Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat de (Aspirant)koper alle gegevens, waarvan CCA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de (Aspirant)koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Koopovereenkomst, aan CCA heeft verstrekt.

11.6 Het is CCA toegestaan verkochte Zaken in gedeelten te leveren. Indien de Zaken in gedeelten worden geleverd, is CCA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

11.7 Indien een kavel na de aangegeven ophaaldag niet is opgehaald, worden er stallingskosten in rekening gebracht van € 25,- per dag (exclusief BTW).

Artikel 12; Eigendomsovergang

12.1 De eigendom van het gekochte gaat (ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de (Aspirant)koper over op het moment van levering / afname als bedoeld in artikel 11.1, dan wel 11.3 van deze Voorwaarden, doch (i) niet eerder dan nadat de (Aspirant)koper de volledige Koopsom en eventueel overige door (Aspirant)koper verschuldigde bedragen heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op ten behoeve van de (Aspirant) koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de (Koop-) overeenkomst en (ii), indien de Kavel(s) worden/wordt verkocht in opdracht van een Curator niet eerder dan nadat de toestemming van de Rechter-Commissaris is verkregen voor het sluiten van de Koopovereenkomst. Het risico van het gekochte gaat zonder meer over op de (Aspirant)koper op het moment van levering c.q. afname dan wel op het moment waarop (Aspirant)koper in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering c.q. afname moet meewerken.

12.2 Op afgenomen Zaken die in eigendom van de (Aspirant)koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de (Aspirant)koper bevinden, behoudt Verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, die Verkoper uit welken hoofde dan ook op de (Aspirant)koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van afgenomen Zaken welke door de (Aspirant)koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

12.3 Indien de (Aspirant)koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is CCA gerechtigd afgeleverde Zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de (Aspirant)koper of derden die de Zaak voor de (Aspirant)koper en/of Verkoper houden weg te halen of weg te doen halen. De (Aspirant)koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

12.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de (Aspirant)koper verplicht CCA daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12.5 De (Aspirant)koper verplicht zich de Zaken vanaf de levering c.q. afname deugdelijk te verzekeren en deugdelijk verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan CCA ter inzage te geven. De (Aspirant)koper verplicht zich verder op eerste verzoek van CCA (i) alle aanspraken van de (Aspirant)koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper en/of CCA op de manier die wordt omschreven in art. 3:239 BW, (ii) de vorderingen die de (Aspirant)koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper en/of CCA op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, (iii) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Verkoper, (iv) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verkoper en/of CCA ter bescherming van hun eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de (Aspirant)koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 13; Ontbinding

13.1 In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de (Aspirant)koper zijn afgenomen en/of de (Aspirant)koper handelt in strijd met het bepaalde in artikel 11.1, 11.2 en/of 11.3 van deze Voorwaarden, is de (Aspirant)koper van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de overeenkomst met de (Aspirant)koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan (Aspirant)koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van CCA en/ of Verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de Koopovereenkomst aan CCA of Verkoper omstandigheden ter kennis komen die Verkoper en/of CCA goede grond geven te vrezen dat de (Aspirant)koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de (Aspirant)koper, indien CCA de (Aspirant)koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de (Aspirant)koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst. De (Aspirant)koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de Verkoper als aan de zijde van CCA, aan CCA te vergoeden.

13.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan CCA zich bij de uitvoering van de Koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Verkoper en/of CCA bevoegd de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan (Aspirant) koper verschuldigd te zijn. Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de (Aspirant)koper kan de (Aspirant)koper geen ontbinding of vernietiging van de Koopovereenkomst meer vorderen; Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke Zaak en deze verwijdering naar de mening van CCA het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben Verkoper en CCA namens Verkoper het recht de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de (Aspirant)koper. CCA en Verkoper zijn in dat geval jegens de (Aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door CCA ontvangen Koopsom en – voor zover ter zake door CCA een factuur is verzonden aan de (Aspirant)koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

13.3 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de Zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van Verkoper of CCA, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben Verkoper en CCA namens Verkoper het recht de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de (Aspirant)koper. CCA en Verkoper zijn in dat geval jegens de (Aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door CCA ontvangen Koopsom en –voor zover ter zake door CCA een factuur is verzonden aan de (Aspirant)koper- creditering daarvan door verzending van een creditnota.

Artikel 14; Aansprakelijkheid

14.1 Iedere aansprakelijkheid van CCA is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van CCA of van haar leidinggevenden. Ook iedere aansprakelijkheid van Verkoper is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of van haar leidinggevenden. Voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van CCA en/of van Verkoper, indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Voorwaarden nog resterend en voor zover de aansprakelijkheid door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CCA beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag aan Veilingkosten dat CCA ontvangt in het kader van de door haar uitgevoerde opdracht en is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot maximaal de netto koopsom die de Verkoper in het kader van de veiling van het Kavel van een (Aspirant)koper ontvangt.

14.2 De aansprakelijkheid van CCA en/of van Verkoper voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van (Aspirant)kopers, verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

14.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de (Aspirant)koper op CCA en/of Verkoper in ieder geval na verloop van twee (2) maanden nadat de Zaken volgens de overeenkomst aan de (Aspirant)koper zijn geleverd of aan de (Aspirant)koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de (Aspirant)koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

14.4 CCA en/of Verkoper geven geen vrijwaring aan (Aspirant)Koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de (Aspirant)koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van (Aspirant)koper en/of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of nakoming van (Aspirant)koper of overige derden.

14.5 CCA en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW.

14.6 Niettegenstaande het overigens in dit artikel 14 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van CCA en Verkoper het volgende:

(i) CCA en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;

(ii) CCA en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;

(iii) CCA en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De (Aspirant)koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 9.1 en 9.3 van deze algemene veiling- en verkoopvoorwaarden, terwijl (Aspirant)koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan CCA. Laat de (Aspirant)koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van (Aspirant)koper;

(iv) CCA en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;

(v) CCA en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;

(vi) CCA en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van harden/ of software. CCA en Verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de (Aspirant)koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen.

(vii) CCA en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.

(viii) CCA en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van CCA en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van CCA; en

(ix) CCA kan niet garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden. CCA is niet aansprakelijk voor door (Aspirant)koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van Verkoper, beperkte rechten, niet- gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

14.6 Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens is toegestaan, zijn CCA en Verkoper niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of hulpzaken.

14.7 (Aspirant)koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

Artikel 15; Executie

15.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

Artikel 16; Persoonsgegevens/Bedrijfsgegevens Verkoper/derde

16.1 Verkoper en (Aspirant)koper komen overeen dat persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van Verkoper of een derde die zich in voorkomend geval op of in een Kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de Koopovereenkomst. (Aspirant)koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een Kavel persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens blijken te bevinden onverwijld Verkoper hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan Verkoper van deze persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal (Aspirant)koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het (Aspirant)koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven. In geval van schending van het bepaalde in dit artikel 16 is (Aspirant)koper aan Verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van EUR 2.500, – onverminderd enig ander recht van de Verkoper, waaronder maar niet beperkt tot een recht op schadevergoeding.

Artikel 17; Vrijwaring

17.1 In aanvulling op hetgeen overigens schriftelijk is overeengekomen, geldt dat de (Aspirant)koper CCA en Verkoper uitdrukkelijk vrijwaart voor alle toekomstige en reeds geleden schade en overige aanspraken van (Aspirant)koper en derden, veroorzaakt door en/of verband houdende met zichtbare of verborgen gebreken, incompleetheid, onjuiste aantallen, teleurgestelde verwachtingen van de derden, niet-correcte werking, onbruikbaarheid, onverkoopbaarheid van zaken, niet voldoening het doel waarvoor en/of de verwachtingen waarmee de (Aspirant)koper of opvolgende derden de zaken hebben gekocht, het bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de onmogelijkheid tot overdracht van zaken aan (Aspirant)koper en derden, alle gevolgschade daarbij inbegrepen.

17.2 (Aspirant)koper vrijwaart CCA en Verkoper voor alle aanspraken van CCA, Verkoper en derden waaronder onder meer begrepen alle schade, kosten, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn als gevolg van of in verband met enig handelen of nalaten door CCA of door haar ingeschakelde derden, voor zover deze door de uitvoering van de overeenkomst is en/of zal worden toegebracht en te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van (Aspirant)koper, het personeel van de (Aspirant)koper, door (Aspirant)koper ingeschakelde derden en/of leveranciers.

17.3 (Aspirant)koper vrijwaart CCA en Verkoper voor alle aanspraken van CCA, Verkoper en derden, waaronder onder meer begrepen alle schade, kosten, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn, (i) die niet betreffen directe schade of (ii) die het bedrag zoals bedoeld in artikel 12.1 te boven gaan. Voorts vrijwaart (Aspirant)koper CCA en Verkoper voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebeurtenis, die op basis van deze overeenkomst geen aansprakelijkheid van CCA en/of Verkoper jegens (Aspirant)koper zou kunnen opleveren.

Artikel 18; Geschilbeslechting; toepasselijk recht
18.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Wederpartij en CCA en/of Verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Amsterdam. CCA en Verkoper blijven echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

18.2 Op deze Voorwaarden en elke overeenkomst tussen CCA en de (Aspirant)koper en op elke overeenkomst tussen Verkoper en de (Aspirant)koper is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de regels van internationaal privaatrecht.

Artikel 19; Vertalingen

19.1 In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 20; Slotbepalingen

20.1 Indien en voor zover enig bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige c.q. vernietigde bepaling zal in dat geval van rechtswege worden geconverteerd in een als geldig aan te merken bepaling met dezelfde strekking, waarvan aangenomen moet worden dat die bepaling zou zijn opgenomen indien van de ongeldige bepaling wegens haar werking was afgezien, tenzij dit onredelijk zou zijn jegens een belanghebbende die daaraan niet als partij heeft meegewerkt.

20.2 Indien enige bepaling van de overeenkomst tussen Verkoper en (Aspirant)koper en/of tussen CCA en (Aspirant)koper (inclusief de bepalingen van deze Voorwaarden voor zover die daarvan deel uitmaken) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, dan zal dit de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen.

20.3 Deze Voorwaarden scheppen behalve voor CCA (en de door CCA ingeschakelde derden) ook voor de Verkoper en de Stichting Derdengelden het recht jegens de (Aspirant)koper een beroep op deze Voorwaarden te doen en de bepalingen in deze Voorwaarden gelden jegens de (Aspirant)koper derhalve ook als onherroepelijk en onvoorwaardelijk derdenbeding waarop door de Stichting Derdengelden en de door CCA ingeschakelde derden jegens de (Aspirant)koper een beroep kan worden gedaan.

20.4 Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.